Turk Tili Lug'ati

Özbek Türkçesi
Kategoriya:

avtoritar


sf. otoriter; -kapitalizm otoriter kapitalizm; -davlat otoriter devlet.


a. : Ad , f. : Fiil , sf. : Sıfat , zf. : Zarf